Sadarbības līgums

Jūs, kā PASŪTĪTĀJS no vienas puses un SIA „LecEver”, kā IZPILDĪTĀJS no otras puses, turpmāk tekstā abi līgumslēdzēji dēvēti PUSES, noslēdz sekojoša satura Līgumu (turpmāk tekstā LĪGUMS):

1.Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt informatīvi konsultatīvu pakalpojumu treniņa veidā (turpmāk tekstā PAKALPOJUMS). Pakalpojuma sniegšana datums ir datums, kas norādīts reģistrācijas lapā.

2.Pušu pienākumi

2.1. Pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu no tā faktiskā sniegšanas brīža. Pieņemšanas – nodošanas akts nav nepieciešams, ja Puses nav vienojušās savādāk. 

3. Pakalpojums sniegšanas izmaksas un apmaksas kārtība

3.1. Pakalpojuma pilnā cena ir 300.00 (Trīs simti eiro 00 centi) eiro.

3.2. Par Pasūtītāja reģistrāciju un Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanu Pasūtītājs veic reģistrācijas maksu. Izpildītājs ir tiesīgs piemērot atlaidi, ja reģistrācijas maksa tiek veikta līdz noteiktam datumam. Reģistrācijas maksu neveicot līdz noteiktam datumam – atlaide netiek piemērota.

Reģistrācijas maksa dzēšas pēc 6 (sešiem) mēnešiem, ja dalībnieks nav izmantojis pakalpojumi šajā laika posmā.

Atlikusī dalības maksa tiek samaksāta ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Pakalpojuma sniegšanas datuma.

3.3. Ja netiek veikta pilna samaksa līdz Pakalpojuma sniegšanas datumam, tad Pakalpojums Pasūtītājam netiek sniegts. Šajā gadījumā pretenzijas netiek pieņemtas.

3.4.  Ja Pasūtītājs neierodas uz Pakalpojumu tā sniegšanas datumā, kas ir norādīts šī Līguma 1.1.punktā, apmaksa par Pakalpojumu Pasūtītājam netiek atgriezta un pretenzijas netiek pieņemtas. Ja Pasūtītājs anulē reģistrācijas pieteikumu, par kuru ir veikta apmaksa pilnā apjomā, tad samaksātā summa tiek atgriezta divu nedēļu laikā pēc rakstiska pieprasījuma par summas atgriešanu, ieturot reģistrācijas maksu.

3.6. Ja Pasūtītājs, pamatotu iemeslu dēļ neierodas uz Pakalpojumu tā sniegšanas datumā, tad ir iespējams apmaksas summu pārnest uz nākamo Pakalpojuma sniegšanas datumu, bet ne vairāk kā vienu reizi. 

SIA "LecEver"
Rīga, Burtnieku iela 36-1, LV-1084 
Reģistrācijas numurs: 50103840091
Swedbank, HABALV22 
Konts: LV48HABA0551039175125
Tālrunis: +37129130346 - Ilze, E-pasts: [email protected]© Devox, SIA 2019

 .